Vážení priaznivci futbalu

Štatistika hráčov odohrané minúty a dosiahnute gólyVítame vás na web-stránke Oblastného futbalového zväzu Topolčany.

 

Vyžrebovanie a výsledkový servis všetkých súťaži ObFZ Topoľčany dostupný na stránke http://www.futbalnet.sk/

 

ISSF - Často kladené otázky http://www.futbalsfz.sk/projekty/issf/faq.html 

 

Oznamy pre trénerov

 

http://www.trenerportal.sk/index.php/139-ako-postupovat-pri-konciacich-licenciach.html

 

Na základe ukončenia platnosti slovenských licencií ( I.A, II.B. III.C, C - ObFZ ) k 31.12.2014 upozorňujeme všetkých trénerov o potrebe recertifikácie platných licencií na UEFA C Grasroots v priebehu roka 2014. Je potrebné prihlásiť sa na uvedené preškolenie cestou svojich príslušných TMK ObFZ, aby jednotliví garanti vzdelávania mohli spracovať harmonogram na celý kalendárny rok 2014 z dôvodu množstva vydaných licencií.  viď. Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov

Predseda TKM ObFZ Topoľčany Dušan Martinka t.č.  0905388716

 

 

 

Aktuálne info

 SFZ  -  ZsFZ

Máte záujem o funkciu
futbalového rozhodcu?
Info každu stredu od 15.00
na komisii rozhodcov ObFZ,
alebo na t.č.0385324866  a m:
0948 305504

 

 

 

 

V zmysle RS /B2-o/ je usporiadajúci FK je pri súťažnom stretnutí povinný zabezpečiť v kabíne rozhodcov vhodnú výpočtovú techniku s pripojením na internet pre vytvorenie  elektronického Zápisu o stretnutí v ISSF v požadovanej forme III

(aj tlačiareň, pokiaľ riadiaci orgán požaduje tlačenú formu zápisu).

Pokial nie je tlačiareň  vytvára sa zápis o stretnutí ako doposiaľ pisomnou formou. Pilotna prevádzka ISSF. 

 

Súpisky družstiev je potrebné nahrať do ISSF, aby ich ŠTK mohla potvrdiť, v prípade nepotvrdenia súpisky v ISSF sa nedá vypísať zápis o stretnutí. Hráčov, ktorí nie sú uvedení na súpiske, je potrebné pred stretnutím do nej doplniť, rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania z výroby, alebo straty, nemá RP, ale jeho totožnosť a klubová príslušnosť je overiteľná v ISSF a má požiadané o vydanie RP prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF, v prípade straty, alebo odcudzenia je povinnosťou požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia, v ktorom bude hráč štartovať

Pokyny k elektronickému zápisu.

Zápis o stretnutí - postup rozhodcu pred stretnutím:

 

Klubový – Tímový manažér FK pripraví nomináciu na stretnutie v ISSF minimálne 45 min. pred stretnutím 

Najneskôr 30 min. pred stretnutím musí byť do kabíny rozhodcu dodaný vytlačený papierový zápis

/ registračné číslo je číslo hráča v ISSF nie rodné číslo/. Následne rozhodca vykoná kontrolu zápisu a uzavrie zápasovú nomináciu v zápise ISSF ak sú vytvorené podmienky vytvorenia elektronického zápisu a  nechá si podpísať  papierový zápis.

 

Zápis o stretnutí - postup rozhodcu po stretnutí:

 

Delegované osoby, /rozhodcovia/  by mali zápis uzatvárať

v ISSF priamo na štadióne za prítomnosti vedúcich oboch družstiev a následne po vytlačení by ho mali podpísať kapitáni nezabudnúť na opätovné podpisy kapitánov a vedúcich v kolónkach podpisu pred stretnutím. V tomto prípade pre vysvetlenie platí, že zápis sa najprv komplet vypíše, prizvú sa ku kontrole údajov vedúci družstiev a v ich prítomnosti sa zápis uzavrie v ISSF. Následne vytlačený zápis, podpísaný kapitánmi a vedúcimi bude považovaný za originál,ktorý budú rozhodcovia odosielať na ObFZ.

Zápis o stretnutí  postup rozhodcu po stretnutí

 

Ak nie sú technické možnosti/ nie je elektronický zápis/ postupu rozhodcu po stretnutí z vyššie uvedenéhopokynu /čo bude zrejme v prevažných prípadoch zatiaľ/, vypíšu rozhodcovia komplet zápis /ŽK,ČK.../

ručne doplnia všetky údaje a dajú ho podpísať kapitánom, u mládeže aj vedúcim družstiev. Kópie po rozmnožení odovzdajú vedúcim družstiev tak ako doteraz. V správe uvedú dôvod nevytvorenia -neuzatvorenia elektronického  zápisu v ISSF.

Podania na odborné komisie ObFZ /ŠTK, DK,/ možno podať klubovým manažérom cez podateľnú ISSF.

 

Žiadame FK, FO, aby doručili na sekretariát ObFZ Topoľčany vyplnené tlačivo "Registračný formulár štadiónu", aby mohol byť ich štadión zaregistrovaný v ISSF !!!

 

Dňom 01.01.2014 je platný nový disciplinárny poriadok pozrite si futbalové normy

 

SP čl.35 novela

VV SFZ 4.9.2013 schvalil novelizaciu sutazneho poriadku, ktora vstupuje do platnosti okamihom schvalenia

Sutazny poriadok je jediny platny a zavazny pre vsetky sutaze riadene SFZ a jemu podriadenych zvazov, rozpisy sutazi ako podriadene normy nesmu byt v rozpore so Sutaznym poriadkom.

Presne znenie novelizovaneho clanku je:

Článok 35 ods. 1 znie:

„(1) Bez platného registračného  preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, ak nie je ďalej v tomto článku uvedené inak. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom; to neplatí, ak ide o prípad uvedený v ods. 2. Hráč, ktorý je už registrovaný ako člen v klube a ktorý podal žiadosť o vydanie nového plastového registračného preukazu prostredníctvom elektronickej podateľne Informačného systému slovenského futbalu (ďalej len „ISSF“), je oprávnený nastúpiť na stretnutie aj bez registračného preukazu pod podmienkou, že podanie žiadosti o vydanie nového registračného preukazu je overiteľné buď priamo v ISSF, alebo predložením vytlačeného detailu hráča z ISSF. Rozhodca stretnutia, v ktorom takýto hráč nastúpi, túto skutočnosť spolu s odôvodnením uvedie v zápise o stretnutí.“.

 

Upozorňujeme klubových manažérov ISSF, že sú povinní upravovať nomináciu hráčov na stretnutie tak, ako na stretnutie nastupujú a nie nechávať to na upravovanie rozhodcovi stretnutia !!!

 

Prečo sme označení ako „Neplatič“ a máme pozastavenú činnosť.

Do stavu „Neplatič“ sa klub dostane po uplynutí doby splatnosti VŠEOBECNEJ FAKTÚRY (Nie Faktúry za ISSF karty). Faktúry za registračné preukazy nemajú na tento stav žiadny vplyv (Faktúra za ISSF karty).

Tento stav sa zmení automaticky po uhradení všetkých záväzkov plynúcich z vystavených Všeobecných faktúr (mesačných zberných faktúr).

 

  Od 1.7.2014 bude synchronizácia poplatkov na spoločný cenník.

- akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutá žiadosť je  

  považovaná za matričný úkon

- schvaľovanie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. "víkendové schvaľovania”

  budú o 100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny papierové transfery a 

  registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické

 

 

http://www.futbalsfz.sk/

http://www.zsfz.sk/

 

 

OFICIALNY PARTNER ObFZ TOPOĽČANY 

JAKO SPORT 

KONTAKT

Slavomír Prúčny              
Nitrianska 6A/2254

927 05 Šaľa
tel: +421 903 606 320

napíšte nám
Slovenská republika          JAKO akcie !!!

Štatistika hráčov odohrané minúty a dosiahnute góly všetký súťaže ObFZ Topoľčany


 Štatistika hráčov odohrané minúty a dosiahnute góly všetký súťaže ObFZ Topoľčany dňa 20.4.2014(635 kB)

 AKCIA TEPLÁKY JAKO 2014(1.6 MB)

 AKCIA DRESY JAKO 2014(1.7 MB)

 Výsledky M.O.(56.5 kB)

 Ostatné výsledky(49 kB) 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk