Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.10  13. 09. 2017

Športovo-technická komisia ObFZ:

 

Dospelí:

 

U.č.67  Stretnutie 6.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: OFK Krtovce - TJ Kamanová sa po dohode FK odohrá dňa 17.9.2017 (nedeľa) o 11:00 hod. na štadióne TJ Kamanová.
Stretnutie 19.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: TJ Kamanová - OFK Krtovce sa odohrá dňa 29.4.2017 (nedeľa) o 11:00 hod. na štadióne OFK Krtovce.

 

U.č.68, 70  Stretnutie 6.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: TJ Čeľadince - FK Orešany sa po dohode FK odohrá dňa 16.9.2017 (sobota) o 15:30 hod. na štadióne FK Orešany.
Stretnutie 19.kola VII.liga - ObFZ TO - dospelí: FK Orešany - TJ Čeľadince sa odohrá dňa 28.4.2017 (sobota) o 16:00 hod. na štadióne TJ Čeľadince.

 

U.č.72  Prerušené stretnutia 3.kola VI. liga ObFZ TO dospelých: OFK Krnča - OFK Práznovce a OFK Kovarce - OFK Ludanice.
Na stretnutie nastupujú hráči zo základnej zostavy, ktorí boli na hracej ploche pri prerušení stretnutia. Za hráča zo základnej zostavy, ktorý nemôže nastúpiť na stretnutie, môže nastúpiť náhradník a prípadne nový hráč, ktorý nebol na predzápasovej súpiske, táto zmena sa nepokladá za striedanie hráča. Hráč ktorý dohral stretnutie a bude nahradený novým hráčom nemôže byť v zápise o stretnutí uvedený ako náhradník. Súpisku možno doplniť o nových náhradníkov. Osobné tresty a striedania hráčov zostávajú v platnosti.

 

Starší žiaci:

 

U.č.65  Stretnutie 3.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina B - ObFZ TO - starší žiaci: TJ Slovan Bojná - TJ ŠK Radošina sa po dohode FK odohrá dňa 16.9.2017 (sobota) o 14:00 hod. na štadióne TJ ŠK Radošina.

 

U.č.66  Stretnutie 8.kola IV.liga - Ž - U15 - skupina B - ObFZ TO - starší žiaci: TJ ŠK Radošina - TJ Slovan Bojná sa po dohode FK odohrá dňa 22.10.2017 (nedeľa) o 11:00 hod. na štadióne TJ Slovan Bojná.

 

Mladší žiaci:

 

U.č.72  ŠTK ObFZ schválila žiadosť Girl´s Footbal Club Topoľčany o zmenu hracieho času nasledovne:
stretnutie 6.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina B - ObFZ TO - mladší žiaci: Girl´s Footbal Club - Topoľčany - TJ Slovan Bojná sa odohrá dňa 7.10.2017 (sobota) o 10:00 hod. na štadióne MFK Topvar Topoľčany.

 

U.č.74  Stretnutie 4.kola IV.liga - Ž - U13 - skupina B - ObFZ TO - mladší žiaci: TJ Slovan Bojná - OFK Nitrianska Blatnica sa po dohode FK odohrá dňa 23.9.2017 (sobota) o 11:00 hod. na štadióne TJ Slovan Bojná.  

 

                                                           ( M. Čulák )

 

DK  č.6  14. 09. 2017

Disciplinárna komisia ObFZ:

 

Úradná správa DK ObFZ č.6 zo dňa 13.09.2017:

 

1. Nepodmienečne na 1 SS od 11.09.2017

 

U.č.19 Miroslav Bubla 1153588 – TJ Preseľany - 1 SS N podľa DP čl.37/1, 2, 3 (2xŽK=ČK)

 

 

2. Nepodmienečne na 3 týždne od 11.09.2017

 

U.č.20 Zdenko Repík 1180735 – TJ Kamanová - 3 týždne N podľa DP čl.49/1b,2b (ČK) 

U.č.21 Tibor Štádler 1029471 – TJ Čeladince - 3 týždne N podľa DP čl.49/1b,2b (ČK) 

U.č.22 Juraj Priecel 1246822 – TJ Norovce - 3 týždne N podľa DP čl.49/1b,2b (ČK) 

U.č.23 Michal Peter 1215969 – TJ Nemčice - 3 týždne N podľa DP čl.49/1b,2b (ČK) 

 

 

3.  Zmena trestu na P 

 

U.č.26  Anton Balážik 1200992 - OFK Veľké Ripňany - DK vyhovuje žiadosti podľa DP čl.40 a zvyšok trestu t.j. 2 týždne mení na podmienečný od 15.09.2017 do 15.12.2017.

U.č.27  Tomáš Frťala 1156060 - OFK Veľké Ripňany - DK vyhovuje žiadosti podľa DP čl.40 a zvyšok trestu t.j. 2 týždne zákazu výkonu trénera mení na podmienečný od 15.09.2017 do 15.12.2017.

 

 

4. Zastavenie konania o odvolaní

 

U.č.24 DK na základe nedoplnenia odvolania podľa DP čl.83/3(U.č.16) zastavuje konanie o odvolaní podľa DP čl.83/4 ohľadom U.č.13(neoprávnený štart hráča)

 

 

5. Disciplinárne konanie

 

U.č.25 DK začala disciplinárne konanie podľa DP čl.71/1,2,3a a žiada zaslať podrobné písomné stanovisko cez elektronickú podateľňu do 19.09.2017 na DK ObFZ Topoľčany o HNS (obliatie R vodou pri odchode do kabín) v stretnutí VII.liga - ObFZ TO hraného dňa 10.09.2017 medzi TJ Norovce - TJ Nemčice pod hrozbou poriadkovej pokuty podľa DP čl.75 od:

Zdenko Kopecký 1020036 -vedúci družstva TJ Norovce

Marián Kmeť 1064136 - vedúci družstva TJ Nemčice

Tomáš Boháčik 1137753 - kapitán TJ Norovce

Roman Ďaďan 1101957 - kapitán TJ Nemčice

Richard Ondruška 1270556 - AR1

Martin Kusý 1185379 - AR2

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Topoľčany v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

                                                           ( R. Meluš )

 

KR  č.10  13. 09. 2017

Komisia rozhodcov ObFZ:

 

1. Ospravedlnení rozhodcovia ObFZ:

16.9.2017: E. Lang, A. žember,

16.-17.9.2017: S. Gavač, J. Hlbocký, D. Križma, J. Lenovský.

 

2. Berie na vedomie pochvalu od OFK Veľké Ripňany na R ObFZ: J. Pastor, M. Rybanský, T.Zachar, pre objektívne rozhodovanie stretnutia VII.ligy dospelých OFK Veľké Ripňany – OFK Nitrianska Streda.

 

3. Oznamuje R a D ObFZ, že ak je tréner družstva v treste, musíte ho napísať do zápisu o stretnutí a potom to uviesť do poznámky rozhodcu !!!

 

4. Obdržala list od OFK Ludanice, ktorý nespĺňa náležitosti RS-B-odst.5/čl. a.

 

5. Upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby sa ospravedlňovali vždy iba na email: kr.topolcany@gmail.com do utorka 16:00 hod., vo vážnom dôvode po tomto čase na m: 0948 305 504.

 

6. Upozorňuje rozhodcov ObFZ, aby postupovali vždy podľa RS ObFZ Topoľčany !!!

 

                                                           ( J. Candrák )

 

KDZ  č.3  13. 09. 2017

Ekonomický aparát ObFZ:

 

1. Na základe Rozpisu ObFZ – A – 7g (smernica ObFZ Topoľčany pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a FK, FO), je každý FK, FO povinný poukázať na účet ObFZ Topoľčany nasledovný zálohový vklad, ktorý sa uhrádza v dvoch splátkach a to do 15.08.2017 a 01.10.2017 na číslo účtu:

 

IBAN:  SK84 0900 0000 0000 3852 5048    SlSP a.s. Topoľčany

 

spolu s uvedením variabilného symbolu, ktorý je pred názvom jednotlivých FK, FO.

 

FK, ktoré majú uhradiť druhú splátku zálohového vkladu k 1.10.2017:

 

Výška zálohového vkladu a variabilný symbol:

 

04 Čermany  -  360 €, 

                        

05 Hajná Nová Ves - 210 €

              

09 Chrabrany  -  390 €   

                      

15 Krtovce  -  260 €   

                          

18 Ludanice  -  320 € 

                          

26 Práznovce  -  370 € 

                                                  

33 Topoľčany GFC  -  55 € 

                  

37 Veľké Dvorany  -  350

 

Upozornenie:  Zálohové vklady uhrádzajte prevodom z bežných účtov a nie poštovou poukážkou !!!

 

                                                           ( P. Michalík )

 

TMK  č.3  31. 08. 2017

TMK ObFZ:

 

KM  č.15  26. 07. 2017

KM ObFZ:

 

ZdK  č.1  13. 07. 2016

Ekonomický aparát ObFZ:

 

Oznámenie EA ObFZ:

aktuálne do systému ISSF bola doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hráčov. Postupne postupne bude aj pre trénerov a ostatných športových odborníkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Postup ako “uhradiť” členský poplatok pre hráča je v prílohe v obrázku, ktorú obdržali elektronicky kluboví manažéri ISSF.

Dôležité upozornenia:


- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom)
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz to je na rok 2016)
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z pohľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ.
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ.
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežníckeho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ.
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom:
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredkoval pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pripravený to zdokladovať."

 

                                                           ( P. Michalík )

 

MaK  č.1  04. 08. 2017

 

Matričná komisia ObFZ:

 

Žiadosti o transfer hráčov v letnom registračnom období sa podávajú nasledovne:


Od 1.7. do 31.7.2017 – transfer bez obmedzenia (prestup),


Od 18.7. do 30.9.2017 – transfer s obmedzením (hosťovanie).


 

Členské poplatky:

 

a) Vzhľadom na nevyhnutné zavedenie členských poplatkov schválených Konferenciou SFZ z dôvodu tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona 440/2015, Zákon o športe, upozorňujeme FK na to, že je nevyhnutné vygenerovať si pre hráčov, ktorí nastúpia prvýkrát v sezóne na zápas členské príspevky !

 

b) Odporúčame generovať členské príspevky pri povinnej tvorbe nominácie hráčov do zápisu o stretnutí !

 

c) V momente vygenerovania členských príspevkov je hráč uvoľnený pre zápis o stretnutí !

 

d) Pri generovaní vyznačíme iba tých hráčov, ktorí budú uvedení v zápise o stretnutí !

 

RaPP – článok 15: Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

 

Bod 5): Ak zanikne klub bez právneho nástupcu, alebo ak klub neprihlási družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo bolo družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, zaniká aj registrácia a klubová príslušnosť hráča v zaniknutom subjekte alebo klube, ktorý neprihlásil družstvo do súťaže, alebo odhlásil družstvo zo súťaže, alebo ktorého družstvo bolo vylúčené zo súťaže.

V takomto prípade môže nový klub požiadať o registráciu hráča v novom klube podľa článku 12 aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia od 1.4. do 30.6. príslušného roku.

 

                                                               ( M. Valko )

 

 

Sekretár  č.3  31. 08. 2017

Výkonný výbor ObFZ:

 

Výkonný výbor ObFZ Topoľčany na svojom zasadnutí dňa 30.8.2017 v Topoľčanoch:

 

1. Vzal na vedomie:

 

a) Správu predsedu ObFZ Topoľčany

 

b) Správy predsedov odborných komisií ObFZ Topoľčany

 

c) Hospodárenie ObFZ Topoľčany k 31.7.2017

 

 

2. Schválil:

 

a) Nových vyškolených rozhodcov ObFZ Topoľčany: Tibor Zachar, Juraj Fuksík, Martin Kusý na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Topoľčany pre súťažný ročník 2017/2018.

 

 

3. Zaoberal sa:

 

a) Riadnou konferenciou ZsFZ, ktorá sa bude konať 14.9.2017 v Nitre.

 

Obsadenie  č.7  13. 09. 2017

...čítať celú správu

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Topoľčany.

internetový partner: www.itstudio.sk